Địa chỉ:
 Nhà C1 – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 84 8 38647525
 
84 8 38647256
 (số nội bộ: 5342)
Fax:
 84 8 38647525
Email:
cenformi@hcmut.edu.vn
iut@hcmut.edu.vn

 
 

 
 
 
Nghiên Cứu Khoa Học


Các đề tài đã thực hiện:

Tên đề tài: Nghiên cứu gia công chính xác bằng công nghệ ăn mòn hóa và quang hóa
Mã số đề tài:  
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Đình Huấn
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến chuyển vị thẳng và góc dùng trong điều khiển tự động
Mã số đề tài: B2001-20-18
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Đình Huấn
Tên đề tài: Mô hình hóa hộp giảm tốc bằng phần mềm Pro/Engineer
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2004-18
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thiên Sơn
Tên đề tài: Nghiên cứu xác định ứng suất và chuyển vị kết cấu composite có gân
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2004-19
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đức Toàn
Tên đề tài: Giải bài toán nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2004-20
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Quang KS. Trần Đình Tín
Tên đề tài: Phân tích ứng suất tiếp xúc bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2006-14
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đình Tín.
Tên đề tài: Nghiên cứu gia công chính xác bằng công nghệ ăn mòn hóa và quang hóa
Mã số đề tài:  
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Đình Huấn
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến chuyển vị thẳng và góc dùng trong điều khiển tự động
Mã số đề tài: B2001-20-18
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Đình Huấn
Tên đề tài: Mô hình hóa hộp giảm tốc bằng phần mềm Pro/Engineer
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2004-18
Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Thiên Sơn
Tên đề tài: Nghiên cứu xác định ứng suất và chuyển vị kết cấu composite có gân
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2004-19
Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Đức Toàn
Tên đề tài: Giải bài toán nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2004-20
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Quang KS. Trần Đình Tín
Tên đề tài: Phân tích ứng suất tiếp xúc bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
Mã số đề tài: GDT-BDCN-2006-14
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Đình Tín.